Altijd De

Juiste Behandeling

privacy verklaring

 

 

Privacy verklaring Fysiotherapie Kavelaars cs

 

1. Algemene overwegingen

Fysiotherapie Kavelaars cs (in het vervolg FKcs) hecht veel waarde aan de bescherming van

persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we u op transparante wijze informeren over

hoe binnen de praktijkvoering wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze

de bescherming wordt gewaarborgd.

FKcs  handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hetgeen in ieder geval betekent dat wij:

- persoonsgegevens verwerken conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze

doelen en de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden in deze

privacyverklaring onder punt 2 genoemd.

- alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden

waarvoor ze worden verwerkt.

- passende (technische en/of organisatorische) maatregelen hebben genomen om de

beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, zie punt 6 van deze privacy

verklaring.

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is

voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan de praktijk zijn verstrekt

 dan wel voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

- op de hoogte zijn van de rechten van patiënten omtrent persoonsgegevens in het

kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst en de bedrijfsvoering van de

praktijk, deze respecteren en patiënten hierover informeren.

 

FKcs  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten.

Rolph Kavelaars,belast met privacybeleid, is voor

patiënten de contactpersoon ingeval van vragen en of verzoeken rondom

persoonsgegevens.

Contactpersoon: Rolph Kavelaars

info@fysiokavelaars.nl

+31 (0)6 41 29 101 15

 

2. Doeleinden en (bijzondere) persoonsgegevens

FKcs  verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Het aangaan van behandelovereenkomsten met u als patiënt en het uitvoeren van

behandelingen binnen die behandelrelatie, waaronder ook begrepen het declareren

bij zorgverzekeraars, eventueel via factoringmaatschappijen.

- Op grond van de Wkkgz dient elke praktijk een Veilig Incident Melden systeem te

hebben, waarbij incidenten door medewerkers worden gemeld, zodat kwaliteit van

zorg kan worden verbeterd en gewaarborgd. Dit vindt op anonieme basis plaats,

tenzij zich risico’s voor u als patiënt hebben voorgedaan. In dit geval wordt de

patiënt hierover ingelicht.

Voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst moet de praktijk over de volgende

(bijzondere) persoonsgegevens beschikken

Persoonsgegevens                              Bijzondere persoonsgegevens

NAW gegevens                                    Medische gegevens medicatiegebruik

Telefoonnummer                                  Medische gegevens gezondheid

E-mailadres                                         BSN nummer

Geslacht  

Verzekeringsgegevens

Geboortedatum

 

In de rechterkolom staan de bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens van

meer gevoelige aard, echter zonder deze persoonsgegevens kan de behandelovereenkomst

niet worden uitgevoerd.

Hierbij is van belang dat indien de toestemming tot het verwerken van bijzondere

persoonsgegevens, zoals BSN nummer en medische (patiënt)gegevens voor deze patiënten

niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten

derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk. Het BSN nummer is

nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen met onder meer

verzekeraars. Het inlichten van de zorgverlener over medische geschiedenis is een

wettelijke verplichting. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop

aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.

 

Persoonsgegevens van minderjarige en wilsonbekwame patiënten

Minderjarige patiënten kunnen zich zelfstandig inschrijven vanaf 16 jaar. Tot 16 jaar

verwerkt FKcs  alleen persoonsgegevens na toestemming van de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Ook voor  wilsonbekwame patiënten geldt dat wij alleen persoonsgegevens verwerken na toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij is van belang dat indien de toestemming tot het verwerken van bijzondere

persoonsgegevens, zoals BSN nummer en medische (patiënt)gegevens voor deze patiënten

niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten

derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk. Het BSN-nummer is

nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen met onder meer

 verzekeraars. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende

juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.

 

3. Verstrekking persoonsgegevens aan andere partijen

Alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde

doeleinden, worden gegevens aan andere partijen verstrekt. FKcs  heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met andere partijen voor:

- VanadComvio (administratiesysteem)

- Vecozo (softwareleverancier ivm verzekeringgegevens)

- Peter Hector administratie en advies (loonadministratie)

FKcs  verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij de praktijk hiertoe wettelijk verplicht is (bijv. opvragen persoonsgegevens in het kader van een politieonderzoek).

Daarnaast worden geen persoonsgegevens aan andere partijen buiten de EU verstrekt.

Buiten de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven

en waarvoor derhalve een grondslag aanwezig is, verwerkt FKcs  alleen persoonsgegevens indien hiervoor door de patiënt toestemming is gegeven.

 

 

 

4. Bewaartermijn

FKcs  bewaart patiëntendossiers gedurende de tijd dat de patiënt is ingeschreven in de praktijk en na uitschrijving conform art. 7: 454 BW (Wgbo) nog gedurende 15 jaar. Een patiënt heeft het recht te verzoeken om vernietiging van het dossier.

 

FKcs  vernietigt het dossier binnen drie maanden na het

verzoek, tenzij vernietiging niet in het belang is van de patiënt, of bewaring van

aanmerkelijk belang is voor een ander dan patiënt (bv volksgezondheid of in geval van

gerechtelijke procedure).

Andere persoonsgegevens ten behoeve van de praktijkvoering, zoals NAW-gegevens ten

behoeve van de verzending van nieuwsbrieven en het klantenbestand, worden bewaard

gedurende uw inschrijving als patiënt in de praktijk.

 

5. Beveiliging van persoonsgegevens

FKcs  heeft de volgende passende technische en

organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen

onrechtmatige verwerking of verlies:

- FKcs  werkt met een patiënten softwaresysteem, waarmee een bewerkersovereenkomst is gesloten en afspraken zijn gemaakt over veilig aansluiten of installeren van applicaties/programma’s.

- De software is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd en geschoold personeel.

- De software/systemen zijn beveiligd met inlogcodering en autorisaties. Privacy van

persoonsgegevens is gewaarborgd.

- De systemen waarmee wordt gewerkt, zijn doorlopend beschikbaar en actueel.

- Patiëntendossiers zijn altijd zo actueel mogelijk.

- Bij mobiel inloggen, dan wel werken vanuit huis wordt veilig gewerkt.

- Binnen het patiëntensysteem zijn alle patiëntgegevens gekoppeld aan BSN.

- Er is een goede afweer tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf.

- Niet actuele patiëntgegevens worden conform de wet 15 jaar bewaard, tenzij op

verzoek van u als patiënt vernietiging heeft plaatsgevonden.

- Medewerkers van FKcs  hanteren een clean desk en clean screen policy. Systemen worden uitgezet bij verlaten van de werkplek. Systemen worden versleuteld en zijn zo nodig geautoriseerd.

 

 

- Waarborgen van privacy van de persoonsgegevens binnen de praktijk is een

regelmatig terugkerend agendapunt tijdens werkoverleg.

 

6. Rechten van u als patiënt ten aanzien van verwerkte persoonsgegevens

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw patiëntendossier. Daarnaast hebt u

recht op rectificatie en vernietiging van uw persoonsgegevens en in beginsel recht op

vernietiging van het patiëntendossier. Hiervoor vragen wij u wel om uzelf te legitimeren.

Ten aanzien van uw recht op vernietiging van uw patiëntendossier is van belang dat

voortzetting van de behandelovereenkomst dan wellicht onmogelijk is omdat gebrek aan

medische informatie een kwalitatief goede diagnose en kwalitatief goede behandeling in

de weg staat, waarbij de veiligheid van u als patiënt niet kan worden gegarandeerd.

U hebt tot slot het recht uw gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of een

andere partij. Ook hiervoor vragen wij u om uzelf te legitimeren.

7. Vragen, opmerkingen of klachten?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Mocht u vragen of

opmerkingen hebben, of niet tevreden zijn over hoe wij omgaan met uw

persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Rolph Kavelaars. Rolph Kavelaars probeert samen met u tot een oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet

lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op

het gebied van bescherming van persoonsgegevens.